2. januar 2010

Kjøp av svart arbeid kan gi fengsel!

Bygningsbransjen kan se frem til en kraftig oppgang, det vil bli behov for økt kapasitet i fengslene...

Heleri,
Straffelovens § 317. Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet.